Có rất nhiều người chỉ sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản trên các nền tảng khác nhau. Việc này là không nên...